Predigten aus der Praxis

Ansprachen für Sonn- und Festtage


"Wer ich bin, was ich augenblicklich tue und was mir wichtig ist"

Vortrag beim Priestertag der Erzdiözese Olmütz am 9. April 2024 /
Přednáška P. Jörga Siegera na Kněžském dni 9.4.2024

Exzellenz, liebe Mitbrüder, sehr geehrte Damen und Herren,

Vaše Excelence, vážení spolubratři, dámy a pánové,

durch Vermittlung eines langjährigen Freundes, Prof. Karel Hron, wurde ich von Seiner Excellenz heute eingeladen, ein paar Worte zu sagen. Das tue ich gerne.

múj dlouholetý přítel, profesor Karel Hron, zprostředkoval pozvání Jeho Excelence, abych dnes řekl několik slov. Rád tak učiním.

Lange habe ich mir überlegt, was ich Ihnen vortragen soll. Sie alle sind Fachleute, ich kann Ihnen nichts Neues berichten. Also habe ich mir gesagt, ich sage Ihnen einfach, mit wem Sie es zu tun haben, welcher Tätigkeit ich augenblicklich nachgehe und was mir deswegen wichtig geworden ist.

Dlouho jsem o tom přemýšlel, co bych vám měl říci. Všichni jste odborníci, nemohu vám říct nic nového. Tak jsem si řekl, že vám prostě řeknu, s kým máte tu čest, co právě dělám a co se pro mě v důsledku toho stalo důležitým.

Zunächst also ganz einfach zu mir: Ich heiße Jörg Sieger und bin seit 1986 Priester der Erzdiözese Freiburg. Von Haus aus bin ich Kirchenhistoriker. Über die Zeit der Französischen Revolution habe ich promoviert. Und die Beschäftigung mit der Geschichte hat mich vieles gelehrt.

Začněme tedy tím, že se jednoduše představím: Jmenuji se Jörg Sieger a od roku 1986 působím jako kněz ve freiburské arcidiecézi. Vzděláním jsem církevní historik. Svou doktorskou práci jsem věnoval období Francouzské revoluce. A zabývat se historií mě hodně naučilo.

Ich weiß dadurch nämlich sehr gut, wie stark Menschen durch die geschichtlichen Zusammenhänge geprägt sind und dass ich kaum etwas wirklich verstehen und einordnen kann, wenn ich es nicht aus der Geschichte heraus zu verstehen versuche.

Velmi dobře mě to naučilo, jak silně jsou lidé formováni historickými souvislostmi, a že jen těžko mohu něco skutečně pochopit a zařadit, pokud se to nesnažím pochopit z pohledu historie.

Mein zweites Standbein ist die alttestamentliche Exegese. Ich hatte in meiner Zeit als Studentenpfarrer in Mannheim einen kleinen Lehrauftrag in biblischen Einleitungswissenschaften und alttestamentlicher Exegese. Und die Beschäftigung mit dem Alten Testament hat mich sehr geprägt.

Můj druhý pilíř je starozákonní exegeze. V době, kdy jsem byl studentem pastorace v Mannheimu, jsem měl malý učitelský úvazek z úvodu do biblických studií a starozákonní exegeze. A zabývat se Starým zákonem na mě mělo velký vliv.

Mein Lehrer Alfons Deissler hat mir beigebracht, dass ich einen Text nicht einfach übersetzen kann. Bevor ich einen Text übersetze muss ich selbst über-setzen - wie mit einem Boot über einen Fluss - in das Denken der anderen Sprache hinein. Mit jeder Sprache ist nämlich auch ein eigenes Denken verbunden und erst wenn ich dieses Denken durchdrungen habe, kann ich versuchen einen Inhalt in meine eigene Sprache zu übertragen. Und das gilt ganz besonders für die hebräische Sprache. Ich verdeutliche an einem Beispiel was ich meine:

Můj učitel Alfons Deissler mě naučil, že text nemohu jednoduše přeložit. Než text přeložím, musím ho přeložit sám - jako když přejíždíte řeku na lodi - do myšlení druhého jazyka. Protože s každým jazykem je spojeno i jeho vlastní myšlení a teprve když do tohoto myšlení proniknu, mohu se pokusit přenést obsah do svého vlastního jazyka. A to platí zejména pro hebrejštinu. Dovolte mi. abych uvedl příklad, který ilustruje, co mám na mysli:

Für uns alle ist klar, was das Wort "glauben" bedeutet. Aber die deutsche Sprache kommt wie viele abendländische Sprachen ganz stark vom griechisch, abendländischen Denken her. Und auf dieser Grundlage frägt man wenn wir von "glauben" sprechen immer zuerst, was ich glaube. Deshalb hat man im Christentum auch sehr schnell Glaubensbekenntnisse erstellt.

Všem je nám jasné, co znamená slovo "věřit". Ale německý jazyk, stejně jako mnoho jazyků Západu, velmi silně vychází z řeckého, západního myšlení. A na tomto základě, když mluvíme o "věřit" se vždy nejprve ptáme, čemu věřím. Proto lidé v křesťanství velmi rychle zformulovali vyznání víry.

Aber wenn ich danach frage, was jemand glaubt, dann kann ich gleichsam abhaken: er glaubt das und jenes und das glaubt er auch - also glaubt er gleich wie ich. Oder er glaubt etwas anderes und dann haben wir nichts miteinander zu tun.

Ale když se na to potom zeptám, čemu někdo věří, pak si ho mohu takříkajíc odškrtnout: Věří v to a v to a ten věří i tomuhle - takže věří stejně jako já. Nebo věří něčemu jinému a pak spolu nemáme nic společného.

Der Hebräer denkt da anders. In der hebräischen Sprache frage ich beim Wort "glauben" immer zuerst: "Wem glaube ich". Und dann gebe ich zur Antwort, ich glaube diesem Gott, dass er es gut mit mir meint und dass er mein Leben begleitet. Und mein Gegenüber sagt dann, diesem Gott glaube ich auch. Und dieser Glaube verbindet uns dann.

Hebrejec si myslí něco jiného. Když v hebrejštině slyším slovo "věřit", vždy se ptám jako první: "Komu věřím". A pak teprve odpovídám. Věřím v tohoto Boha, že to se mnou myslí dobře a že provází můj život. A múj protějšek pak říká, já také věřím tomuto Bohu. A tato víra nás pak spojuje.

Das ist der Grund dafür, warum es im Judentum keine Konfessionen gibt. Wenn ich mir vor Augen halte, dass die Sadduzäer zur Zeit Jesu nicht an ein Leben nach dem Tod geglaubt haben, die Pharisäer aber schon, dann hätten Christen daraus nicht nur unterschiedliche Konfessionen, wir hätten unterschiedliche Religionen konstatiert. Im Judentum weiß man sich dennoch eins, verbunden durch den Glauben an den einen Gott.

To je důvod, proč v judaismu neexistují žádné denominace. Když se zamyslím nad tím, že saduceové v době Ježíšově nevěřili v posmrtný život, ale farizeové ano, pak by z toho křesťané měli nejen různé denominace, ale měli bychom i různá náboženství. V judaismu však víme, že jsme jedno, spojeni vírou v jediného Boha.

Dieses Übersetzen in die hebräische Sprache hinein hat mich stark geprägt. Als ich begriffen habe, dass dies auch das Denken ist, das diesen Jesus von Nazareth geprägt hat, dass dieser Jesus aramäisch gesprochen und gedacht hat, habe ich gemerkt, dass ich auch das Neue Testament und die Aussagen dieses Jesus von Nazareth mit den Ohren eines Hebräers hören muss. Das Neue Testament wurde von Menschen niedergeschrieben, die in einer Fremdsprache geschrieben haben. Hier haben Menschen formuliert, die zwar griechisch geschrieben, aber hebräisch, semitisch gedacht haben. Ich habe deshalb versucht - gerade was Glauben angeht - immer zuerst von Gott her zu denken und nicht - was eben griechisch abendlän­dischem Denken entspräche - von irgendwelchen Glaubensinhalten her.

Tento překlad do hebrejštiny měl na mě silný vliv. Když jsem si uvědomil, že je to také způsob myšlení, který charakterizoval tohoto Ježíše z Nazareta, že tento Ježíš mluvil a myslel aramejsky, uvědomil jsem si, že mohu také číst Nový zákon a výrokům tohoto Ježíše Nazaretského naslouchat ušima Hebrejce. Nový zákon byl sepsán lidmi, kteří psali v cizím jazyce. Napsali ho lidé, kteří psali řecký, ale mysleli hebrejsky a semitsky. Proto jsem se snažil - zejména pokud jde o viru - vždy myslet nejprve z Božího pohledu a nikoli - co by odpovídalo řeckému západnímu myšlení - z pohledu jakéhokoli obsahu víry.

Soweit also zu mir und der Frage, mit wem Sie es heute hier zu tun haben. Lassen Sie mich jetzt ein wenig davon sprechen, was genau ich denn im Augenblick tue.

Tolik za mě a otázka, s kým tu dnes máte co do činění. Dovolte mi nyní, abych o tom trochu pohovořil, o tom, co přesně v tuto chvíli dělám.

Im Jahr 2015 hat unsere Diözese eine erste große Strukturreform unternommen. Man hat viele Pfarreien zusammengelegt, so dass auf einmal eine ganze Reihe von Priestern ohne ihre bisherige Aufgabe dastanden.

V roce 2015 naše diecéze podnikla svou první velkou strukturální reformu. Došlo ke sloučení mnoha farností, takže se celá řada kněží najednou ocitla bez své předchozí role.

Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt drei Gemeinden. Diese wurden aufgelöst und mit den drei Nachbarpfarreien zu einer neuen Kirchengemeinde zusammengeschlossen. Meine Pfarrstelle fiel einfach weg und die eine freie Stelle, die es damals gerade gab passte vorne und hinten nicht.

Do té doby jsem měl tři farnosti. Ty byly zrušeny, sloučeny se třemi sousedními farnostmi a vznikla nová farnost. Moje pastorační místo prostě odpadlo a jedno volné místo, které bylo v té době k dispozici, se vůbec nehodilo.

Damals kam Erzbischof Burger auf die Idee, mich für maximal zwei Jahre an den Diözesan Caritasverband auszuleihen. Zu dieser Zeit begann die Zahl der Geflüchteten stark zu steigen und viele Menschen in Deutschland haben sich ehrenamtlich engagiert und tun es bis heute. Meine Aufgabe war nun, die Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit zu koordinieren und zu begleiten.

Tehdy přišel arcibiskup Burger s nápadem, přeřadit mě na maximálně dva roky do diecézní Charity. V té době začal počet uprchlíků prudce stoupat a mnoho lidí v Německu se hlásilo jako dobrovolníci a činí tak dodnes. Mým úkolem nyní bylo koordinovat a podporovat dobrovolníky v práci s uprchlíky.

Recht bald haben wir gelernt, dass es auch Schulungen für Ehrenamtliche braucht. Wir hatten es schließlich mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen zu tun. Und viele Anstrengungen unserer ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer waren absolut gut gemeint, aber nicht wirklich gut, weil sie an den Bedürfnissen der Menschen, die zu uns gekommen sind, völlig vorbei gingen.

Brzy jsme zjistili, že potřebujeme také školení pro dobrovolníky. Koneckonců jsme měli co do činění s lidmi z velmi odlišného kulturního prostředí. A mnoho našich dobrovolníků mělo naprosto dobré úmysly, ale ne skutečně dobré, protože snahy uspokojit potřeby lidí, kteří k nám přišli, se zcela minuly účinkem.

Ich habe damals eine Ausbildung zum Interkulturellen Trainer gemacht. Aus den anfänglichen maximal zwei Jahren sind mittlerweile schon fast zehn geworden und ein Ende ist nicht abzusehen. In dieser Zeit habe ich versucht, Menschen ein Verständnis für andere Kulturen zu vermitteln.

V té době jsem absolvoval školení na interkulturního školitele. Počáteční maximálně dva roky se nyní staly téměř deseti a konec je v nedohlednu. Během této doby jsem se snažil lidem zprostředkovat porozumění jiným kulturám.

Das ist für mich sehr ähnlich, wie das Übersetzen anderer Texte. Ich muss auch hier zuerst in das Denken eines anderen Menschen über-setzen, ihn wirklich zu verstehen versuchen, bevor ich sagen kann, welche Maßnahmen jetzt wohl genau die richtigen und für diesen Menschen passenden sind.

To je pro mě velmi podobné jako překládání jiných textů. I zde musím nejprve přeložit do mysli jiného člověka. Překládat, opravdu se jim snažit porozumět, než budu moci říct, která opatření jsou pravděpodobně ta správná a vhodná pro tyto lidi.

Ich möchte Ihnen auch dies an einem Beispiel verdeutlichen.

Rád bych vám také toto ozřejmil na příkladu.

Ich könnte mir gut vorstellen, dass für Sie die deutsche Kirche und das, was augenblicklich so alles in Deutschland vor sich geht, mindestens so unverständlich ist, wie so Vieles, was den Menschen bei uns an den Geflüchteten aus Syrien oder Afghanistan so unglaublich fremd vorgekommen ist. Aber ich glaube, dass sehr vieles verständlicher wird, wenn ich mir die kulturellen Zusammenhänge, die diese Menschen geprägt haben, vor Augen führe.

Dokážu si dobře představit, že je pro vás německá církev a to, co se v Německu v současné době děje, přinejmenším stejně nepochopitelné, jako mnoho jiných věcí, co se lidem u nás zdá být tak neuvěřitelně cizí na uprchlících ze Sýrie nebo Afghánistánu. Ale věřím, že mnohé bude pochopitelnější, když se podívám na kulturní souvislosti, které tyto lidi formovaly.

Am Beispiel der Kultur der deutschen Kirche würde das etwa so aussehen: Schauen wir in die Geschichte. Deutschland ist das Land der Reformation. Ganz anders als in vielen anderen Regionen der Erde erleben bei uns Menschen seit vierhundert Jahren Kirche auf zwei sich ganz unterschiedlich entwickelnde Arten. Über lange Jahrhunderte hinweg grenzte man sich dabei ganz stark voneinander ab.

Vezmu-li si jako příklad kulturu německé církve, tak by to vypadalo asi takto: Podívejme se do historie. Německo je zemí reformace. Na rozdíl od mnoha jiných oblastí světa zde lidé prožívají již čtyři sta let církev dvěma velmi odlišnými způsoby. Po mnoho staletí si lidé od sebe navzájem drželi docela velký odstup.

Das war in Deutschland gar nicht schwierig. Da Deutschland in viele kleine und kleinste Staaten zersplittert war und jeder dieser Staaten entweder evangelisch oder katholisch geprägt war, lebte man einfach nebeneinander her.

To v Německu nebylo vůbec obtížné. Vzhledem k tomu, že Německo bylo rozdrobeno do mnoha malých a drobných států a každý z těchto států měl buď evangelický, nebo katolický charakter, lidé jednoduše žili vedle sebe.

Ende des 19. Jahrhunderts gab es erstmals einen wirklichen deutschen Zentralstaat. Und jetzt fanden sich die Katholiken in einem stark evangelisch geprägten Staatswesen wieder.

Na konci 19. století se poprvé objevil skutečný centralizovaný německý stát. A nyní se katolíci ocitli v silně protestantském státě.

Wenn Sie mir erlauben, es ganz verkürzt auszudrücken, dann kann ich die Strategie, die sich im katholischen Milieu herauskristallisierte, ganz einfach so skizzieren: Die katholischen Gemeinden versuchten sich gewissermaßen abzuschließen. Und deshalb wurde innerhalb der Pfarrei auch so ziemlich alles angeboten, was für die Menschen damals gesellschaftlich wichtig war. Es sollte für niemanden notwendig sein, irgendwo anders hinzugehen, als in die eigene Pfarrei.

Pokud mi dovolíte to vyjádřit velmi stručně, pak mohu nastínit strategii, která vykrystalizovala v katolickém prostředí, zcela jednoduše takto: Katolické komunity se snažily do jisté míry uzavřít. A proto se v rámci farnosti nabízelo v podstatě všechno, co bylo pro lidi v té době společensky důležité. Nemělo být nutné, aby kdokoli musel jít kamkoli jinam než do své farnosti.

In den Pfarrräumen kam man deshalb nicht nur zu Gottesdiensten zusammen oder um über den Glauben zu sprechen. Da gab es Nähkurse und Ausflüge und die Jugendlichen lernten dort Tanzen und ich selbst habe in meiner Jugend noch erlebt, wie die Pfarrgemeinde Discos für die Jugendlichen angeboten hat. Das alles auch unter dem Gesichtspunkt, die Menschen im Raum der Kirchengemeinde zu halten, damit sie ja nicht irgendwo anders hingingen und möglicherweise mit Evangelischen zum Tanzen zusammen­kämen.

Lidé se proto scházeli ve farních prostorách nejen na bohoslužbách, nebo aby si popovídali o víře. Pořádaly se kurzy šití a výlety a mladí lidé se tam učili tančit a já sám jsem v mládí zažil, jak farnost pořádala diskotéky pro mladé lidi. To vše také za účelem udržet lidi v rámci farnosti, aby neodcházeli někam jinam a případně se nesetkávali u tance s evangelíky.

Das ist wie gesagt alles sehr verkürzt, aber so kann man mit Abstrichen die Entwicklung schon zusammenfassen.

To je vše řečeno velmi zkráceně, ale s určitými výhradami se tak vývoj dá shrnout.

Jetzt kommt aber noch ein Zweites hinzu, was für deutsche Kultur nicht unwichtig ist. Sie wissen vielleicht: wenn drei Deutsche zusammensitzen, dann bilden sie meist ganz rasch einen Verein. Ich glaube es gibt keine Nation, in der es so viele Vereine und ein solch ausgeprägtes Vereinswesen gibt, wie in Deutschland.

Teď je tu ovšem druhá věc, která není pro německou kulturu nedůležitá. Možná víte, že když sedí tři Němci pohromadě, obvykle velmi rychle vytvoří nějaký spolek. Nemyslím si, že existuje národ, kde je tolik spolků a tak rozvinutý spolkový život jako v Německu.

Viele der Initiativen, die Ende des 19. Jahrhunderts entstanden sind. waren kurze Zeit darauf schon regelrechte Vereine mit allem, was einen deutschen Verein ausmacht: Mit Vorsitzenden, Stellvertreterinnen und Stellvertretern mit Kassenprüfern und Schriftführerinnen. Das ist aus Deutschland nicht wegzudenken.

Mnoho iniciativ, které se objevily na konci 19. století, se již krátce poté staly regulérními spolky se vším, co k německému spolku patří: S předsedy, místopředsedy, s revizory a tajemníky. Německo si bez nich nelze představit.

Von daher haben aber die deutschen Katholikinnen und Katholiken gleichsam in die Wiege hineingelegt bekommen, dass man in der Pfarrgemeinde Verantwortung übernehmen müsse. Und das heißt in Deutschland immer auch, sich in Vereinsstrukturen zu engagieren. Ein Kirchenchor hat deshalb nie nur einen Dirigenten. Er hat auch einen Vorsitzenden und eine Schriftführerin und eigene Kassen und Kassenprüferinnen, wie jeder andere Verein auch.

Z tohoto důvodů se však němečtí katolíci takříkajíc narodili s tím, že lidé ve farním společenství musí převzít odpovědnost. A to v Německu vždy znamená zapojit se do organizačních struktur. Kostelní sbor proto nikdy nemá jen dirigenta. Má také předsedu a tajemníka a svého pokladníka a revizora, stejně jako každá jiná organizace.

Diese Menschen hatten jetzt aber nicht nur Verantwortung, sie waren auch verantwortlich und deshalb auch zuständig. Und so redeten Sie natürlich auch ganz klar mit, wenn es in der Gemeinde um Entscheidungen ging. Von daher war es eigentlich ganz folgerichtig dass in unserer Diözese nach dem zweiten Vatikanischen Konzil nicht nur ein Stiftungsrat eingeführt wurde, in dem der Pfarrer den Vorsitz hat und in dem man über die Finanzen der Pfarrei entschied.

Tito lidé však neměli jen zodpovědnost, oni také byli zodpovědní a tudíž i odpovědní. A tak měli samozřejmě také zcela jasné slovo, pokud jde o rozhodování v komunitě. Takže to bylo vlastně docela logické, že v naší diecézi po Druhém vatikánském koncilu byla zavedena nejen správní (ekonomická) rada, které předsedá farář a v níž se rozhodovalo o financích farnosti.

Daneben gab es jetzt auch den Pfarrgemeinderat. In diesem hatte der Pfarrer nicht den Vorsitz, sondern einfach ein Gemeindemitglied. Und dieser Pfarrgemeinderat redet auch in allen Belangen der Pfarrei ein wichtiges Wörtchen mit.

Nově byla zřízena také farní rada. Této radě nepředsedal farář, ale pouze zvolený farník. A tato farní rada má také důležité slovo ve všech záležitostech týkajících se farnosti.

Jetzt kommt noch ein drittes Element hinzu. Die Kirchen in Deutschland haben mit dem Staat die Übereinkunft getroffen, dass der Staat für die Kirchen eine Kirchensteuer einzieht. Jeder berufstätige Katholik und jede berufstätige Katholikin bezahlt bei uns einen Betrag, der 8 Prozent der Einkommenssteuer beträgt. Und dieser Betrag wird gleich vom Finanzamt mit der monatlichen staatlichen Steuer eingezogen.

Nyní se k tomu přidává ještě třetí prvek. Církve v Německu dosáhly dohody se státem, že tento vybírá pro církve církevní daň. Každý pracující katolík v Německu platí určitou částku, která činí 8 procent daně z příjmu. A tuto částku vybírá finanční úřad spolu s měsíční státní daní.

Der Staat profitiert da auch davon. Er darf zwischen zwei und vier Prozent der Kirchensteuer als Aufwandsentschädigung für das Einziehen der Beträge behalten. Am meisten aber profitieren die Kirchen von diesem System. In der Vergangenheit verfügten die deutschen Diözesen deshalb über sehr viel Geld.

Stát z toho má také prospěch. Může si vzít dvě až čtyři procenta z církevní daně jako příspěvek na výdaje na výběr těchto částek. Největší prospěch z tohoto systému však mají církve. Německé diecéze tak v minulosti disponovaly velkým množstvím peněz.

Und das half vor allem in den Zeiten, in denen die Zahl der Priesterberufe immer mehr zurückging. In Deutschland konnte man sich nämlich damit behelfen, Menschen einzustellen und zu bezahlen. Diese Menschen übernahmen nun Aufgaben die durch die kleiner werdende Zahl an Priestern ansonsten liegen bleiben würden.

A to se hodilo zejména v dobách, kdy počet kněžských povolání stále klesal. V Německu se s tím dalo vypomoci, najímat a platit lidi. Tito lidé nyní přebírali úkoly, které by jinak kvůli zmenšujícímu se počtu kněží zůstaly nevykonány.

Zunächst waren es sogenannte Katecheten und Katechetinnen. Diese Menschen wurden aber mit fortschreitender Zeit immer mehr qualifiziert und gut ausgebildet. Das System der staatlichen theologischen Fakultäten, deren Entstehen auch der geschichtlichen Entwicklung geschuldet ist, war hier ausgesprochen hilfreich. Es studierten jetzt vermehrt Männer und Frauen Theologie, die nicht vorhatten, Priester zu werden. Sie hatten eine Perspektive in den vielen kirchlichen Berufen, die in Deutschland nun entstanden waren.

Zpočátku to byli takzvaní katecheté. Postupem času se však tito lidé stali stále kvalifikovanější a dobře vyškolení. Vznikl systém státních teologických fakult, jehož vznik je rovněž dán historickým vývojem, a ten byl v tomto ohledu vysloveně nápomocný. Teologii nyní studovalo stále více mužů a žen, kteří neměli v úmyslu stát se kněžími. Měli perspektivu v mnoha církevních profesích, které se nyní v Německu objevily.

Es gab jetzt Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten, Pastoralreferenten und Pastoralreferentinnen. Eine Vielzahl von sogenannten "Hauptamtlichen", die mit den Priestern zusammen tätig wurden. Viele von ihnen waren sogar theologisch sehr viel besser ausgebildet, als der ein oder andere Mitbruder.

Nyní zde byli farní asistenti, a pastorační asistenti. Tedy velký počet tzv. "stálých zaměstnanců", kteří pracovali společně s kněžími. Mnozí z nich byli dokonce teologicky mnohem lépe vzdělaní, než ten či onen spolubratr v kněžské službě.

Natürlich erwuchsen daraus auch eine Vielzahl von Spannungen. Predigen darf in der Eucharistie nur der Priester. Und viele Menschen in den Gemeinden fragten sich, warum die Gemeindereferentin oder der Pastoralreferent das nicht durften.

To samozřejmě také vyvolávalo řadu napětí. Při mši svaté směl kázat pouze kněz. A mnoho lidí ve farnostech si kladlo otázku, proč to farní asistent nebo pastorační asistent dělat nemůže.

In den Wortgottesdiensten und Andachten, in denen auch hauptamtliche Laien predigten, erlebte man schließlich, dass sie es konnten. Und nicht selten waren die Predigten dort sogar gehaltvoller als die des Priesters in der Messfeier.

Při liturgii slova a pobožnostech, při nichž kázali také laici na plný úvazek, farníci nakonec zažili, že mohou. A nezřídka to byla kázání dokonce obsahově hodnotnější než ta, která pronášel kněz při mši svaté.

Hinzu kamen weitere Punkte, die viele Menschen in den Gemeinden zum Fragen anregten. Eine ganze Reihe von Mitbrüdern hat in den vergangenen Jahren das Amt niedergelegt, um zu heiraten. Das waren häufig hervorragende Seelsorger.

K tomu se připojily i další body, které přiměly mnoho lidí ve farnostech klást si otázky. Celá řada spolubratři v posledních letech vystoupila z kněžské služby, aby se oženili. Často se jednalo o vynikající duchovní.

In den evangelischen Gemeinden erlebten und erleben unsere Gemeindemitglieder Pfarrer, die verheiratet sind und großartige Arbeit leisten. Immer mehr Menschen fragen sich deshalb, warum ein Pfarrer, wenn er heiratet nicht mehr weiter tätig sein kann.

V evangelických sborech naši farníci zažili a zažívají faráře, kteří jsou ženatí a odvádějí skvělou práci. Stále více lidí si proto klade otázku, proč právě farář, když se ožení, nemůže dále pracovat.

In den evangelischen Gemeinden erleben Katholiken mittlerweile immer mehr Pfarrerinnen, selbst Bischöfinnen, die eine hervorragende Arbeit machen. Und man frägt sich immer wieder, warum den gut ausgebildeten Theologinnen in Deutschland dieser Weg verbaut bleiben muss. Deutsche Theologen betonen hier seit Jahren, dass die theologischen Begründungen, die für die geltende kirchliche Praxis dargeboten werden, eben gar nicht so stichhaltig seien, wie Rom das immer wieder sagt.

V evangelických farnostech nyní katolíci také vidí stále více žen farářek, dokonce i biskupky, které odvádějí vynikající práci. A člověk se ptá, proč těmto dobře vyškoleným teoložkám (katoličkám) v Německu musí být tato cesta odepřena. Němečtí teologové zde již léta zdůrazňují, že teologická zdůvodněni, která jsou nabízena pro současnou církevní praxi, nejsou tak závažná, jak Řím neustále tvrdí.

Damit Sie mich nicht falsch verstehen: Man kann über diese Fragen so oder anders denken, man kann der Überzeugung sein, dass Vieles von dem, was in Deutschland diskutiert wird, falsch ist. Mir geht es vor allem darum, zunächst einmal zu verstehen, warum etwas so ist. Und ich muss wahrnehmen, dass diese Fragen im Raum stehen.

Abyste mi nerozuměli špatné: O těchto otázkách si člověk může myslet to či ono. Můžete být přesvědčeni, že mnohé z toho, o čem se v Německu diskutuje, je špatné. Mně jde především o to, nejprve pochopit, proč se něco takového děje. A musím si uvědomit, že tyto otázky existují.

Auch das kann man in Deutschland aus der Geschichte ableiten: Es gibt hier eine große Tradition des Denkens und Fragens. Eines der wichtigsten Volkslieder in Deutschland beginnt mit den Worten: "Die Gedanken sind frei". Und so denkt man in Deutschland frei und lässt sich das Denken auch nicht verbieten. Und deshalb fragt man und stellt in Frage. Und man erwartet, dass man sich mit den Fragen auseinandersetzt und sie nicht einfach unter den Teppich kehrt.

Také to můžete v Německu odvodit z historie: Je zde velká tradice myšlení a kladení otázek. Jedna z nejvýznamnějších německých lidových písní začíná slovy: "Myšlenky jsou svobodné". A tak lidé v Německu svobodně přemýšlejí a nenechají si zakazovat myslet. A proto se lidé ptají a zpochybňují. A očekávají, že se zodpovědní těmito otázkami budou zabývat a že je jednoduše nezametou pod koberec.

Von daher ist die Diskussion um den synodalen Weg, die die deutsche Kirche augenblicklich umtreibt, durchaus nachvollziehbar. Und sie wird nicht zu lösen sein, indem man die Diskussion verweigert und keine Antworten gibt. Es wird keine Lösung durch Verbote geben. In Deutschland kann man nämlich nicht mehr von oben herab durchregieren.

Proto je diskuse o synodální cestě, která v současné době německou církev zaměstnává, zcela pochopitelná. A nebude vyřešena odmítnutím diskuse a neposkytnutím odpovědí. Zákazem se nic nevyřeší. V Německu už totiž nelze vládnout shora dolů.

Auch das ist geschichtlich zu verstehen. Deutschland hat vor 80 Jahren erlebt, was es bedeutet, in blindem Gehorsam einfach hinterher zu laufen. Obrigkeitshörigkeit ist deshalb immer suspekt.

I to je třeba chápat historicky. Německo totiž zažilo před 80 lety, co to znamená jednoduše následovat ve slepé poslušnosti. Poslušnost vůči autoritě je proto vždy podezřelá.

In Deutschland hat man, ganz im Gegenteil dazu, keine Schwierigkeiten mehr, einem Staatsdiener zu widersprechen. Und man widerspricht deshalb auch der kirchlichen Obrigkeit.

V Německu nemají lidé, zcela v protikladu k tomuto, již žádný problém, státnímu úředníkovi odporovat. A proto odporují i církevním autoritám.

Das hat übrigens auch Auswirkungen in ganz alltägliche Belange hinein. Als ich die Fahrt hierher vorbereitet habe und es ans Einpacken ging, wurde mir gesagt: "Du ziehst aber doch sicher den schwarzen Anzug an!"

Mimochodem, to má také důsledky v každodenních záležitostech. Když jsem připravoval cestu sem a nastal čas balit, bylo mi řečeno: "Přece si určitě vezmeš černý oblek!".

Ich habe mich dagegen entschieden, denn ich wollte Ihnen ja von mir und meiner Arbeit berichten. Und dazu gehört auch, dass ich die aller meiste Zeit zivil angezogen bin. Aus den Erfahrungen der Nazi-Zeit sind den meisten Deutschen nämlich immer noch Uniformen völlig suspekt. Und es gab auch eine Zeit in unserer Kirche, ganz besonders nach dem Konzil, in dem Priester nicht auf die Idee gekommen wären, Priesterkleidung zu tragen.

Rozhodl jsem se naopak, že to neudělám, protože jsem vám chtěl říci něco o sobě a o své práci. A k tomu patří, že většinu času trávím v civilním oblečení. Díky zážitkům z nacistické éry je totiž většina Němců stále zcela nedůvěřivá k uniformám. A byla v naší církvi doba, zejména po koncilu, kdy by kněží ani nepomysleli na to, nosit kněžský oděv.

Davon sollte das Signal ausgehen: Wir gehören zusammen, wir lassen uns nicht trennen in oben und unten sondern sind gemeinsam auf dem Weg dem Herrn entgegen.

To mělo být signálem: Patříme k sobě dohromady, nenecháme se rozdělit na ty nahoře a ty dole, ale jsme na společné cestě k Pánu.

Auch für Kirche galt, was für alle Bereiche der deutschen Gesellschaft gilt: Leitung bedeutet nicht, dass ich über einer Gruppe stehe, sondern dass ich als Erster unter Gleichen in eine Gruppe eingebunden bin.

Také pro církve platilo, co platí pro všechny oblasti německé společnosti: Vedení neznamená, že stojím nad nějakou skupinou, ale že jsem jako první mezi rovnými, začleněn do skupiny.

Im Caritasverband, bei den Kolleginnen und Kollegen habe ich nicht einmal einen Anzug an. Das würde mir dort wohl schon so ausgelegt werden, als wolle ich mich über die anderen erheben.

V Charitě, mezi svými kolegy nenosím ani oblek. To by bylo pravděpodobně vykládáno tak, že se snažím vyvyšovat nad ostatní.

Von daher habe ich mich auch entschlossen heute nicht im schwarzen Anzug vor Ihnen zu erscheinen. Sie sollen mich ja authentisch erleben und etwas davon erfahren, was in Deutschland augenblicklich Sache ist.

Proto jsem se také rozhodl, že před vás dnes nepředstoupím v černém obleku. Chci, abyste mě zažili autenticky a dozvěděli se něco z toho, co se v současné době v Německu děje.

Zur Ehrlichkeit gehört aber natürlich auch, dass sich in den vergangenen Jahren auch hier manches wandelt. Viele, gerade der jüngeren Mitbrüder, tragen mittlerweile wieder Priesterkleidung. Ich bin jetzt zu alt, um mich hier noch umzugewöhnen. Und manchmal frage ich mich auch, ob alle Mitbrüder die sich jetzt so kleiden das auch wirklich tun, um als Priester kenntlich zu sein und entsprechend angesprochen werden zu können. Beim ein oder anderen frage ich mich schon ob sie es nicht deshalb tun, um als Priester geehrt zu werden.

K upřímnosti samozřejmě také patří, že se v uplynulých letech také zde ledacos změnilo. Mnozí, zrovna z mladších spolubratři, nyní opět nosí kněžský oděv. Já už jsem příliš starý na to, abych se v tomto měnil. A někdy se sám sebe také ptám, zda všichni spolubratři, kteří se nyní takto oblékají, tak skutečně činí, aby byli rozpoznatelní jako kněží a mohli být podle toho oslovováni. U toho či onoho si pak kladu otázku, zda to nedělají proto, aby byli ctěni jako kněží.

Bei bestimmten Anlässen ziehe aber auch ich natürlich den schwarzen Anzug an. Jüngst zum Beispiel, als auch die Kirchen in Deutschland dazu aufgerufen haben, zur Bewahrung unserer Demokratie und gegen das Wiedererstarken der Faschisten und Neo-Nazis auf die Straße zu gehen und Flagge zu zeigen. Das mache ich selbstverständlich im schwarzen Anzug und als Priester kenntlich, damit auch nach außen hin klar wird, wofür unserer Kirche steht.

Ale při určitých příležitostech přirozeně nosím i já černý oblek. Například v poslední době, když také církve v Německu vyzvaly k obraně naší demokracie a proti opětovnému posilování fašistů a neonacistů, kteří s vlajkami vychází do ulic. To samozřejmě dělám v černém obleku, rozpoznatelný jako kněz, aby bylo jasné i okolnímu světu, za čím naše církev stojí.

Damit sind wir beim letzten Punkt angekommen, bei dem, was mir wichtig ist.

Tím se dostáváme k poslednímu bodu, u toho, co je pro mě důležité.

Ich hatte Ihnen schon eingangs gesagt, dass für mich die biblische Sicht der Dinge ganz besonders bedeutend ist. Und ich glaube begriffen zu haben, dass es diesem Jesus von Nazareth zu aller erst um den Menschen gegangen ist. Und allem voran um den Menschen, der im jeweiligen Augenblick sein Gegenüber war.

Už jsem vám to řekl na začátku, že pro mě je biblický pohled na věc obzvláště důležitý. A věřím, že jsem pochopil, že tomuto Ježíši z Nazareta šlo v první řadě o člověka. A to především o člověka, který byl v daném okamžiku jeho protějškem.

Von daher habe ich - schon in meiner Zeit als Pfarrer und nicht minder in meiner jetzigen Tätigkeit - immer versucht, den Menschen nahe zu sein.

Proto jsem - již v době, kdy jsem působil jako farář, a neméně i při své současné práci - se vždy snažil být lidem nablízku.

Das fängt bei der Verkündigung an. Für mich ist Gottesdienst nicht unser Dienst Gott gegenüber. Gott braucht nichts von uns. Gottesdienst ist für mich Gottes Dienst an den Menschen. Und deshalb muss der Gottesdienst auch hilfreich sein, hilfreich für das konkrete Leben der Menschen.

To začíná už při kázání. Pro mě bohoslužba není naše služba Bohu. Bůh od nás nic nepotřebuje. Bohoslužba je pro mě Boží služba lidem. A proto musí být bohoslužba také nápomocná, nápomocná pro konkrétní život lidí.

Wenn ich Predigten vorbereitet habe - und Prof. Hron hat ja eine Fülle davon ins Tschechische übersetzt - habe ich deshalb immer versucht von der Lebenswirklichkeit der Menschen, mit denen ich vor Ort mein Leben teile, auszugehen. Und ich habe mir deshalb immer die Frage gestellt, was diesen Menschen jetzt hilfreich ist. Wie kann das Evangelium, wie können die Propheten in den ganz konkreten Alltag der Menschen vor Ort hineinsprechen.

Když jsem si připravoval kázání - a profesor Hron jich hodně přeložil do češtiny - snažil jsem se proto vždy vyjít z životní reality lidí, s nimiž v daném místě sdílím svůj život. A proto jsem si vždy kladl otázku, co je pro tyto lidi nyní užitečné. Jak může evangelium, jak mohou proroci promlouvat do zcela konkrétního každodenního života místních.

Und ganz wichtig ist mir dabei authentisch zu sein. Oder anders gesagt: ehrlich!

A je pro mě přitom velmi důležité být autentický. Nebo abych to řekl jinak: upřímný!

Auch hier vielleicht einfach ein Beispiel: Wenn es im Evangelium heißt: "Lass die Toten ihre Toten begraben." und wenn ich dabei an Menschen in der Gemeinde denke, die gerade einen lieben Angehörigen verloren habe, dann fehlen mir zunächst einmal die Worte. Dann stehe ich da vor diesem Jesus und verstehe ihn absolut nicht. Und dann kann ich nicht einfach so tun, als wäre für mich alles klar und ich kann mich auch nicht hinter schönen theologischen Formulierungen verstecken.

I tady možná uvedu jednoduchý příklad: Když se v evangeliu říká: "Nechť mrtví pohřbívají své mrtvé." a když si vzpomenu na lidi ve farnosti, kteří právě ztratili někoho blízkého, pak mi nejprve chybí slova. Pak tu stojím před tímto Ježíšem a vůbec mu nerozumím. A pak nemohu jednoduše předstírat, jako by mi bylo všechno jasné a nemohu se schovávat za pěkné teologické formulace.

Es bleibt mir nichts anderes, als zu gestehen, dass es mir ganz oft so geht, dass ich diesen Jesus von Nazareth, dass ich diesen Gott einfach nicht verstehe. Und ich glaube, dass das vielen Menschen in unseren Gemeinden gut tut. Denn manchmal ist es hilfreich zu erfahren, dass ich mit meinen Schwierigkeiten nicht alleine bin. Und es ist hilfreich, gesagt zu bekommen, dass es gar nicht schlimm ist, wenn wir nicht alles verstehen.

Nezbývá mi nic jiného, než se přiznat, že často cítím, že tomuto Ježíši z Nazareta, že tomuto Bohu prostě nerozumím. A věřím, že to mnoho lidí v našich farnostech ocení. Protože někdy to pomůže, zažít, že se svými těžkostmi nejsem sám. A že pomůže, když mi někdo řekne, že to není tak zlé, když všemu nerozumíme.

In einer Predigt zu dieser Stelle habe ich dann einfach zu formulieren versucht:

V jednom kázání k tomuto evangelnímu úryvku jsem se pak jednoduše pokusil formulovat:

"Nein, ich habe die Antwort nicht, und ich werde jetzt nicht so tun, als hätte ich eine. Und vielleicht gibt es auch gar keine. Vielleicht gibt dieser Jesus uns einfach keine Antwort, so schön das auch wäre.

"Ne, nemám odpověď, a nebudu předstírat, jako bych nějakou měl. A možná také vůbec žádná není. Možná nám tento Ježíš prostě žádnou odpověď nedává, i když by to bylo hezké.

Und wenn er es täte, vielleicht könnten wir sie tatsächlich gar nicht verstehen.

A kdyby to učinil, možná bychom jí skutečně vůbec nerozuměli.

Vielleicht bleibt mir gar nichts anderes übrig, als mich selbst ins Evangelium hineinzuversetzen, zu spüren, dass hier ja ich angesprochen werde, dass es um mich geht, als würde Jesus zu mir sagen: Folge mir nach!

Možná mi nezbývá nic jiného než se vžít do evangelia, cítit, že jsem zde osloven, že jde o mě, jako by mně Ježíš říkal: Pojď za mnou!

Und er sagt nicht: Setz dich hin und lerne erst einmal zu verstehen. Er sagt nicht, begreife was hier vor sich geht. Er sagt einfach: Hopp, mach dich auf den Weg.

A neříká: Posaď se a nauč se nejprve rozumět. Neříká, pochop, o co tady jde. Říká jen jednoduše: Hop, naskoč, jedeme.

Schluss mit den vielen Gedanken. Hör auf zu Grübeln, denn das lähmt nur und führt am Ende zu nichts. Auf gehts, macht euch auf den Weg. Es gilt nämlich ein Ziel zu erreichen. Und wer da nur dasteht, und seinen Fragen nachhängt, der wird nicht von der Stelle kommen. Und wer nur zurückschaut, der kommt erst recht nicht voran.

Přestaň tolik přemýšlet. Přestaň dumat, protože to jen ochromuje a nakonec to k ničemu nevede. Jdeme, vyrážíme na cestu. Je tu cíl, kterého musíme dosáhnout. A kdo tu jen stojí a hloubá nad svými otázkami, nikam se z tohoto místa nedostane. A kdo se jen ohlíží zpět, ten už se vůbec nehne dopředu.

Es kommt mir manchmal so vor, als würde Jesus genau so zu uns sprechen! Auch zu uns als Gemeinden.

Někdy se mi zdá, jako by k nám Ježíš přesně takto hovořil! Také k nám jako ke společenství věřících.

Macht euch auf den Weg, ergeht euch nicht im Lamentieren, im Grübeln und vor allem nicht im Blick zurück.

Vydejte se na cestu, netravte čas lamentováním, přemítáním a především se neohlížejte zpět.

Wir haben ein Ziel und das erreicht nur, wer sich auf den Weg macht. Völlig unabhängig davon, ob wir das Wie und das Warum am Ende verstehen. Wir haben ein Ziel.

Máme cíl a dosáhneme jej, jen když se vydáme na cestu. Bez ohledu na to, zda na konci pochopíme "jak" a "proč". Máme cíl.

Und der Herr ist unser Hirte, nichts wird uns mangeln. Er führt uns, auch wenn wir den Weg nur undeutlich sehen. Und er wird uns den Ruheplatz am Wasser rechtzeitig zeigen.

A Pán je náš pastýř, nic nám nebude chybět. On nás vede, i když cestu vidíme pouze nezřetelně. A on nám včas ukáže místo odpočinku u vody.

Und führt der Weg auch durch Nacht, und tiefe Schluchten, kein Unheil wird uns letztlich überwältigen, denn er ist bei uns.

A i když cesta vede nocí a hlubokými roklemi, žádná pohroma nás nakonec nepřemůže, protože On je s námi.

Und sein Stock und sein Stab geben uns - nein, keine Antworten, keine Einsichten und auch kein uneingeschränktes Verstehen - aber Zuversicht, Zuversicht will er uns geben. Und in dieser Zuversicht gehts jetzt mutig voran."

A jeho podpůrná hůl a jeho náruč nám dávají - ne, žádné odpovědi, žádné prozření a také žádné neomezené pochopení - ale důvěru, důvěru nám chce dát. A v této důvěře vykročme směle vpřed. O něco takového jsem se snažil.

So etwa habe ich es versucht. So habe ich versucht mich selbst in den Text hinein zu versetzen und dann den Text in unsere Wirklichkeit zu übersetzen.

Takto jsem se snažil vžít do textu a pak ten text převést do naší reality.

Vielleicht noch ein Beispiel. Was heißt das, wenn Jesus sagt, "Liebt einander."? Was meint er dann mit Liebe? Wie versteht er sie dann?

A možná ještě jeden příklad. Co to znamená, když Ježíš říká, "Milujte se navzájem"? Co myslí onou láskou? Jak ji chápe?

Ich habe im Neuen Testament gesucht, und bin bei einem Satz gelandet, der für mich ein wenig deutlich macht, was Jesus damit meinen könnte, wenn er sagt: "Liebt einander."

Hledal jsem v Novém zákoně, a skončil jsem u věty, která mi trochu objasňuje, co tím Ježíš mohl myslet, když říká: "Milujte se navzájem."

Paulus nämlich formuliert einmal - und das ist für mich eine der treffendsten Umschreibungen dessen geworden, was Liebe eigentlich meint - Paulus schreibt im Galaterbrief: "Einer trage des anderen Last." Das ist es vielleicht. Das macht die Liebe aus, von der Jesus spricht.

Apoštol Pavel totiž jednou formuluje - a to se pro mě stalo jedním z nejtrefnějších vyjádření, co vlastně láska znamená - Pavel píše v Listu Galaťanům: Jeden druhého břemena neste, a tak naplníte Kristův zákon (Gal 6,2). To je možná ono. To znamená onu lásku, o které Ježíš hovoří.

Liebe hat weniger mit dem Schönen, mit dem Edlen, mit dem Makellosen zu tun, Liebe hat damit zu tun, dass Menschen zueinander stehen, füreinander eintreten, dass einer des anderen Last trägt.

Láska má méně co do činění s tím krásným, vznešeným, bezvadným, láska souvisí s tím, že jsou tu lidé jeden pro druhého, navzájem se podporují, že jeden nese břemeno toho druhého.

Und wenn wir es noch etwas überspitzer und auch pointierter formulieren wollen: Liebe hat damit zu tun, dass Menschen tragen, auch die Ecken und Kanten der anderen ertragen. Ertragt einander!

A pokud to chceme formulovat trochu přehnaně a vyhroceně: láska má co dělat s tím, že se lidé snesou, že vydrží i ostré hrany toho druhého. Snášejte se navzájem!

Vielleicht ist das ja die beste Umschreibung dessen, was Jesus mit seiner Grundforderung nach der gegenseitigen Liebe meint. Tragt miteinander und ertragt einander.

Možná je toto nejlepší opis toho, co Ježíš tímto svým přikázáním vzájemné lásky vlastně myslel. Neste jeden druhého a sneste se spolu.

Mag sein, dass das noch nicht der Höhepunkt einer Liebesbeziehung ist. Ich wäre manchmal aber schon froh, wenn wir zumindest dorthin kämen.

Může být, že to ještě není vrchol milostného vztahu. Ale někdy bych byl rád za to, kdybychom došli alespoň sem.

Vielleicht habe ich die Hoffnung schon aufgegeben, dass unsere Gemeinden einmal richtige Liebesgemeinschaften werden könnten. Dass wir uns aber gegenseitig ertragen, auch die, die sich eigentlich nicht ausstehen können, auch die, die immer wieder aneinandergeraten, darauf hoffe ich immer noch und ungebrochen.

Možná jsem se už vzdal naděje, že by se naše farnosti mohly jednoho dne stát skutečnými společenstvími lásky. Ale že se budeme snášet navzájem, i ti, kteří se vlastně nemohou vystát, také ti, kteří se znovu a znovu střetávají, v to doufám stále a nezlomně.

Ertragt einander.

Snášejte se navzájem.

Liebe ist sicher noch einmal etwas anderes als reines Ertragen. Aber sich gegenseitig zu ertragen, das ist - denke ich - ein richtiger Anfang, und manchmal ist es vielleicht schon die halbe Miete.

Láska je určitě ještě něco jiného než čisté snesení se. Ale snést se navzájem, to je - myslím - skutečný začátek, a někdy jsme už tím možná na půli cesty.

Wenn ich meine Predigten anschaue - und sie stehen alle im Internet - kann ich mich nicht wirklich an Formulierungen erinnern wie "Ihr müsst", oder "ihr sollt".

Když se podívám na svá kázání - a všechna jsou na internetu - opravdu si nemohu vzpomenout na věty jako "Musíte" nebo "Měli byste".

Ich formuliere eher "es ist notwendig!" Weil es Dinge gibt, die wir ganz klar in den Blick nehmen müssen, damit unser Leben glücken kann. Und glücken nicht erst in einem unbestimmten Jenseits, nein schon im hier und jetzt.

Spíše formuluji "je to nutné!". Protože jsou věci, které musíme mít zcela jasně na zřeteli, aby se náš život podařil. A nemyslím tím, že se to podaří teprve na nějakém neurčitém onom světě, ne, už tady a teď.

Die Bibel vertröstet uns nämlich nicht, sie ruft uns dazu auf, für die Menschen einzustehen, und allem voran für diejenigen, die in unseren Gesellschaften unter die Räder kommen: die Witwen und Waisen, die Einsamen, die Unterdrückten und die, die bereits Scheitern erlebt haben.

Bible nás totiž neutěšuje, ale vyzývá nás k tomu, abychom se postavili za lidi, a to především za ty, kteří jsou v naší společnosti odsunutí na okraj: vdovy a sirotky, osamělé, utlačované a ty, kteří zrovna zažili neúspěch.

Das ist für mich das eigentlich Entscheidende. Am Ende der Tage wird dieser Jesus Christus nämlich nicht danach fragen, wie oft ich im Gottesdienst gewesen bin, ob ich alle Sakramente empfangen habe oder ob ich ordentlich gepredigt habe.

To je pro mě to, na čem opravdu záleží. Na konci dnů se totiž tento Ježíš Kristus nebude ptát, jak často jsem byl na bohoslužbě, zda jsem přijal všechny svátosti nebo zda jsem řádně kázal.

Die Kranken, denen ich beigestanden habe, die Armen, denen ich geholfen habe, und die Fremden, denen ich einen Weg in unsere Gesellschaft geebnet habe, die wird er mir vor Augen führen.

Nemocní, kterým jsem pomáhal, chudí, kterým jsem pomohl, a cizinci, kterým jsem vydláždil cestu do naši společnosti, ty mi ukáže před očima.

Denn genau das ist der Grundsatz dieses Jesus von Nazareth, er lebte und handelte nach dem alttestamentlichen Prinzip: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Und nichts anderes möchte er von uns in seiner Nachfolge.

Protože právě to je zásada tohoto Ježíše z Nazareta. on žil a jednal podle starozákonního principu: Milosrdenství chci, ne oběť.

Daher kann diese Nachfolge auch von keinem anderen Maßstab geprägt sein, von keinem anderen als vom diesem Maßstab Christi: Ich war hungrig und ihr habt mir zu Essen gegeben. Und ich war Fremd und ihr habt mich aufgenommen.

A nic jiného by nechtěl ani od nás, v jeho učednictví. Proto toto učednictví nemůže být ovlivněno žádným jiným měřítkem, žádným jiným než tímto Kristovým měřítkem: Byl jsem hladový a dali jste mi najíst. A byl jsem cizinec a ujali jste se mě.

Ich danke Ihnen.

Děkuji vám.

(in der Übersetzung vorgetragen am 7. April 2024 beim Priestertag im Erzbischöflichen Priesterseminar, Olomouc/Olmütz)