9,12 ὅπως ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνϑρώπων καὶ πάντα τὰ ἔϑνη, ἐφ´ οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ´ αὐτούς, λέγει κύριος ὁ ϑεὸς ὁ ποιῶν ταῦτα.