2,5 καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ ἐπὶ Ιουδαν, καὶ καταφάγεται ϑεμέλια Ιερουσαλημ.