1,4 καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ εἰς τὸν οἶκον Αζαηλ, καὶ καταφάγεται ϑεμέλια υἱοῦ Αδερ·